Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.Czytaj o cookies

FOR KIDS

PUPPET

Picture dictionary

Słownik obrazkowy

Colouring books

Malowanki

Printable pages
Strony do wydruku.

BUSINESS ENGLISH - set 2

FINANCIAL STATEMENTS

profit and loss account
rachunek zysków i strat

statement of comprehensive income
sprawozdanie z całkowitych dochodów

cash flow statement
rachunek przepływów pieniężnych

balance sheet - bilans

statement of changes in equity
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

annual financial statement - roczne sprawozdanie finansowe

for the period from..... to..... - za okres od.... do

prepared according to - przygotowane zgodnie z

the international financial reporting standards
międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej

adopted by European Union - przyjęte przez Unię Europejską

(in thousand PLN)- w tysiącach złotych

źródło: Grupa Kęty S.A. Roczne sprawozdanie finansowe
za 2013 r.

STATEMENT OF CASH FLOWS

(Sprawozdanie z przepływów pieniężnych)

Cash flow from operating activity
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Net profit(loss)
Zysk netto (strata)

Adjustments for:
Korekty:

Depreciation and amortization
Amortyzacja

Impairment loss
Odpisy z tytułu utraty wartości określonych aktywów trwałych

Reversal of impairment charges for specific assets
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości określonych aktywów trwałych

Deferred income tax charge
Odroczony podatek dochodowy

Interest expense and fees charged on bank loans
Odsetki naliczone od kredytów bankowych

Other interest charged
Pozostałe odsetki

Share-based compensation
Świadczenia w formie akcji własnych

Fair value gains/losses on financial assets/liabilities
Zyski/straty z tyt. wyceny aktywów/zobowiązań finansowych

Fair value gains/losses on derivative financial instruments
Zyski/straty z tyt. wyceny pochodnych instrumentów finansowych
Foreign exchange losses
Różnice kursowe

Loss/gain on disposal of fixed assets
Zyski/straty na sprzedaży środków trwałych

Changes in working capital
Zmiana kapitału obrotowego

Net cash provided by operating activities:
Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Cash flow from investing activities:
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Purchase of fixed assets and computer software
Zakup środków trwałych i oprogramowania (wartości niematerialnych)

Proceeds from sale of fixed assets
Sprzedaż środków trwałych

Transfer from restricted cash
Przeniesienie ze środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania

Proceeds from sale of investments
Sprzedaż inwestycji.

Purchase/repurchase of treasury bonds/notes
Zakup/wpływy(odkup przez Państwo) obligacji/bonów skarbowych

Net cash used in investing activities
Wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Cash flow from financing activities:
Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Government grant received
Otrzymane dotacje

Proceeds from borrowings
Zaciągnięcie kredytu bankowego

Repurchase of own shares
Wykup akcji własnych

Finance lease payments
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

Loan payments
Spłata kredytów

Payments of interests, fees and interest rate swap settlements relating to bank loans
Opłaty i rozliczenie transakcji zabezpieczających ryzyko stopy procentowej związanej z kredytem bankowym

Net cash used in financial activities
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Net change in cash and cash equivalents
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto

Exchange gains/losses on cash and cash equivalents
Zyski/straty z tytułu wyceny środków pieniężnych w walutach obcych.

Cash and cash equivalents at the beginning of period
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na początek okresu.

Cash and cash equivalents at end of period
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe na koniec okresu.

Por. Netia S.A., raport roczny 2013.

BALANCE SHEET - ASSETS

(Bilans - Pasywa)

Fixed assets
Aktywa trwałe

Property, plant and equipment
Rzeczowy majątek trwały

Intangibles
Wartości niematerialne

Shares and interests
Akcje i udziały

Advance payments for fixed assets
Zaliczki na środki trwałe

Current assets
Aktywa obrotowe

Inventories
Zapasy

Current tax receivables
Należności z tyt. podatku dochodowego

Trade and other receivables
Należności handlowe i pozostałe

Derivative financial instruments
Pochdone instrumenty finansowe

Cash and cash equivalents
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Total assets
Aktywa razem

Por. Grupa Kęty S.A. Roczne sprawozdanie finansowe
za 2013 r.



PROFIT AND LOSS ACCOUNT (1)

(Rachunek zysków i strat)

Sales revenues
Przychody ze sprzedaży

Costs of sales
Koszt własny sprzedaży

Gross profit on sales
Zysk brutto ze sprzedaży

Distribution expenses
Koszty sprzedaży

General and administrative expenses
Koszty ogólnego zarządu

Other operating revenues
Pozostałe przychody operacyjne

Other operating expenses
Pozostałe koszty operacyjne

Profit/Loss from operations Zysk/strata z działalności operacyjnej

Financial revenues
Przychody finansowe

Financial expenses
Koszty finansowe

Profit before tax
Zysk przed opodatkowaniem

Income tax
Podatek dochodowy

Net profit
Zysk netto

(1)Por. PKN Orlen, Raport roczny za 2012 r.

PROFIT AND LOSS ACCOUNT (2)

(Rachunek zysków i strat)

Total operating revenue, including:
Przychody operacyjne ogółem, w tym:

Sales revenue
Przychody ze sprzedaży

Other operating income
Pozostałe przychody operacyjne

Change of stock level for finished goods and work in progress
Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej

Total operating costs including:
Koszty operacyjne ogółem, w tym:

Depreciation
Amortyzacja

Materials, energy and the value of materials and goods sold
Materiały, energia oraz wartość sprzedanych materiałów i towarów

External services
Usługi obce

Taxes and charges
Podatki i opłaty

Employee benefits
Świadczenia pracownicze

Other operating costs
Pozostałe koszty operacyjne

Operating profit/loss
Zysk/strata operacyjny(a)

Financial income
Przychody finansowe

Financial costs
Koszty finansowe

Profit before tax
Zysk przed opodatkowaniem

Income tax
Podatek dochodowy

Net profit
Zysk netto

(2)Por. Grupa Kęty S.A. Roczne sprawozdanie finansowe
za 2013 r.

STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME

Net profit for the period
Zysk netto za okres

Other comprehensive income to be charged to profit or loss, including:
Inne całkowite dochody, które będą odniesione do wyniku, w tym:

Valuation of instruments hedging cash flows
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

Result from cash flow hedge
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Revaluation of fixed assets
Przeszacowanie środków trwałych

Income tax on other comprehensive income
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów

Other comprehensive income not to be charged to profit of loss, including:
Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione do wyniku, w tym:

Actuarial gains(losses)
Zyski(straty)aktuarialne

Income tax related to other comprehensive income
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów

Comprehensive income for the period
Całkowity dochód za okres:

Por.Grupa Kęty S.A. Roczne sprawozdanie finansowe
za 2013 r.





BALANCE SHEET
- LIABILITIES

(Bilans - Pasywa)

(Pasywa)

Equity
Kapitał własny

Share capital
Kapitał akcyjny

Capital from the issue of shares above their nominal value
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej

Capital from the valuation of fixed assets
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych

Capital from the valuation of hedging instruments
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Result from cash flow hedge
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych

Retained earnings
Zyski zatrzymane

Long-term liabilities
Zobowiąznia długoterminowe

Liabilities due to credits
Zobowiązania z tyt. kredytów

Provisions due to employee benefits
rezerwy z tyt. świadczeń pracowniczych

Subsidies
Dotacje

Provision due to deferred income tax
Rezerwa na podatek odroczony

Short-term liabilities
Zobowiązania krótkoterminowe

Liabilities due to credits
Zobowiązania z tyt. kredytów

Trade and other liabilities
Zobowiązania handlowe i pozostałe

Provisions and accruals
Rezerwy and rozliczenia międzyokresowe

Derivative financial instruments
Pochodne instrumenty finansowe

Subsidies
Dotacje

Total liabilities
Pasywa razem

Por.Grupa Kęty S.A. Roczne sprawozdanie finansowe
za 2013 r.