Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz je wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.Czytaj o cookies

For Kids

sun

Picture dictionary

Słownik obrazkowy

Colouring books

Malowanki

Printable pages
Strony do wydruku.

BUSINESS ENGLISH - vocabulary
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Download exercises/Pobierz ćwiczenia:
Exercise 1 Answers Exercise 2 Answers Exercise 3 Answers

AFFORD

(mieć fundusze na coś, pozwolić sobie na...)

I can afford something/to do something
mogę sobie pozolić na coś/zrobienie czegoś, stać mnie na coś

I can't afford sth/to do sth
nie mogę sobie pozwolić na..., nie stać mnie na ...

I can't afford to go on holiday abroad.
Nie stać mnie na wakacje za granicą.

I can't afford a new car.
Nie stać mnie na nowy samochód.

APPROXIMATELY, AROUND, ABOUT

(około, w przybliżeniu)

We have earned approximately 50 thousand zlotys.
Zarobiliśmy około 50 tys. zł.

There were around 150 people at the conference.
W konferencji wzięło udział około 150 osób.

BARGAIN

(okazja, korzystny zakup; targować się, negocjować)

I hate bargaining. - Nie cierpię targowania się.
That was a real bargain. - To była prawdziwa okazja.
He is good at bargaining. - On potrafi dobrze negocjować.

BATCH

(seria, partia)

BOARD

(rada, komitet, zarząd, tablica)
management board- zarząd
notice board - tablica ogłoszeń

BORROW

(pożyczać od kogoś) porównaj z lend
I have to borrow some money.
Muszę pożyczyć trochę pieniędzy.

BREAKEVEN

(punkt rentowności, osiągnąć punkt rentowności)

To breakeven we need to sell 2300 units.
Aby osiągnąć punkt rentowności musimy sprzedać 2300 sztuk.

CIT

corporate income tax - podatek dochodowy od osób prawnych

CHECK IN

(odprawa, odprawić się na lotnisku; zameldować się w hotelu)

check-in desk - stanowisko odpraw
check-in information - informacja na temat odprawy

COMPLAIN

(skarżyć się, reklamować)

COMPLAINT

(skarga, reklamacja)

I am calling to complain about your services.
I am calling to make a complaint about your services.
Dzwonię, aby złożyć reklamację dotyczącą Państwa usług.

CONSIGNMENT

(przesyłka)

CURRENCY

(waluta)
(currency) exchange office - kantor

DEAL IN

(być zaangażowanym w jakimś biznesie, handlować czymś)
They deal in car parts.
Handlują częściami samochodowymi.

DEAL WITH = HANDLE

(zajmować się czymś)
This departement deals with all complaints. Ten wydział zajmuje się wszystkimi reklamacjami.

DEMAND

(żądanie, żądać, popyt)

ENTREPRENEUR

(przedsiębiorca)

DRAW UP

(sporządzić)
draw up a contract - sporządzić contract
draw up a report - sporządzić raport

EVALUATE

(szacować, oceniać, wyceniać)

FILL IN

(wypełnić)

Please fill in a form.
Proszę wypełnić formularz.

FILE

(archiwizować,trzymać w określonym porządku; składać np. w urzędzie, sądzie, aplikować)

Please file these documents.
Proszę schowaj te dokumenty.

The deadline for filing applications is 10th March.
Aplikacje można nadsyłać do 10 marca.

You can file an appeal by 3rd June.
Do 3 czerwca może Pan złożyć odwołanie.

FORECAST

(prognozować)

GAIN

(zyskać, zarabiać, zysk)

How much did you gain last year?
Ile zarobiliście w zeszłym roku?

capital gains tax - podatek od zysków kapitałowych

GDP - Gross Domestic Product

(PKB, Produkt Krajowy Brutto)

HANDLE

(poradzić sobie, zająć się)

Can you handle this?
Czy możesz się tym zająć?

This departement handles all complaints.
Ten wydział zajmuje się wszystkimi reklamacjami.

INCOME

(dochód)
income tax - podatek dochodowy

INCORPORATE

(wpisać do rejestru, rejestrować - firmę)

INVOICE

(faktura)

ISSUE

(emitować, emisja np. akcji; wystawiać faktury,emitować np.karty bankowe)

JOINT VENTURE

(wspólne przedsięwzięcie)

JEOPARDIZE

(zagrozić, narazać na niebezpieczeństwo, fiasko)

JUDGE

(sędzia, osądzać)

KIT

(zestaw)
conference kit - zestaw konferencyjny
first aid kit - apteczka pierwszej pomocy

LEND

(pożyczać komuś)
Could you lend me some money?
Czy mógłbyś pozyczyć mi trochę pieniędzy?

LOAN

(pożyczka)

LIABILITY

(zobowiązanie)

LOSE

(stracić, zgubić)
lose - lost - lost (irregular verb)

LOOK AFTER

patrz take care

MAKE OUT

make out an invoice - wystawić fakturę
make out a bill - wystawić rachunek

MANAGE

(zarządzać, poradzić sobie)
We managed to solve the problem.
Daliśmy radę rozwiązać problem.

MEET

(sprostać, spełniać, wywiązywać się)

meet obligations - wywiązać się z zobowiązań
meet deadline - zdążyć, zmieścić się w terminie
meet targets - osiągnąć cele
meet requirements - sprostać wymaganiom

This company is a very good business partner. They always meet their obligations.
Ta firma jest bardzo dobrym partnerem biznesowym. Oni zawsze wywiązują się z zobowiązań.

I have to meet my sales targets. Otherwise I may lose my job.
Muszę realizować cele sprzedażowe. W przeciwnym razie mogę stracić pracę.

We have to meet the deadline.
Musimy zmieścić się w terminie.

I hope my qualifications meet your requirements.
Mam nadzieję, poziom moich kwalifikacji spełnia Państwa wymagania.

NET

(netto)
net profit - zysk netto

ON

online - korzystając z internetu, ze strony internetowej itd.
You may check-in online.
Możesz odprawić się przez internet.

on the data base - w bazie danych
Let me check on our data base.
Niech Pan powoli, że sprawdzę w naszej bazie danych.

on the computer - na komputerze
log on - zalogować się

OUT OF

(bez...)
out of stock - wyprzedany
out of money - bez pieniędzy , bez grosza
out of order - zepsuty
out of work - bez pracy, bezrobotny

OVER

(ponad, nad-..., prze-...)

overworked - przepracowany
overtime - nadgodziny, robić nadgodziny

OVER-THE-COUNTER

(niepubliczne, nienotowane na giełdzie - o papierach wartościowych)
(bez recepty- o lekach)

PERFORMANCE

(osiągnięcia, wynik działania, pracy)

PIT

personal income tax- podatek dochodowy od osób fizycznych

PLACE AN ORDER WITH

(złożyć zamówienie)
I have placed an order with a new supplier.
Złożyłem zamówienie u nowego dostawcy.

PREMISES

(teren firmy, ziemia i budynki)

PROVIDE=SUPPLY

(zaopatrywać, dostarczać, zapewniać)
They provide us with spare parts.
Dostarczają nam części zapasowe.

Food and drinks will be provided.
Napoje i jedzenie będą zapewnione.

PURCHASE = buy

(kupować, zakup)
Purchasing Department - Dział Zakupów

QUARTER

(kwartał)
Our first quarter results were poor.
Nasze wyniki za pierwszy kwartał były kiepskie.

RATE

(stopa)
rate of interest, interest rate - stopa oprocentowania
rate of unemployment, unemployment rate - stopa bezrobocia

RELEASE

(opublikować)
They release their annual report next week.
Upubliczniają raport roczny w przyszłym tygodnu.

RISK

(ryzyko)
It includes a lot of risks.
To wiąże się z dużym ryzykiem/ wieloma zagrożeniami.

REMUNERATION

(wynagrodzenie)

SALARY

(wynagrodzenie, wypłata dla pracowników umysłowych)
porównaj wages

SECURITIES

(papiery wartościowe)

SET

(ustalać, ustawiać)
set targets - ustalać cele
set an alarm clock - nastawić budzik

SETTLE

(załatwić, zapłacić, ustalić)

settle a bill - zapłacić
settle an invoice - zapłacić fakturę
settle a matter - załatwić sprawę
Settlement Department - Dział Rozliczeń

OK, so that's settled
OK, więc to ustalone.

I have a matter to settle in the city centre
Mam sprawę do załatwienia w centrum.

When are you going to settle the March invoice? It's already three-month-overdue.
Kiedy macie zamiar zapłacić fakturę z marca? Jest już trzy miesiące po terminie płatności.

I am transferring you to the Settlement Department.
Łączę Panią/Pana z Działem Rozliczeń.


SEVERANCE PAY

(odprawa pieniężna)

SKILLS

(umiejętności)
people skills - zdolności interpersonalne

STAFF

(personel, zespół, załoga)

STOCK

(zapas produktów itp.)

STORE

(przechowywać, skład, sklep)

SUPERVISE

(nadzorować, kierować)

SUPERVISOR

(kierownik, szef)

SUPERVISORY BOARD

(Rada nadzorcza)

SUPPLY

(dostarczać, zaopatrywać)

SUPPLIER

(dostawca)

TAKE CARE = LOOK AFTER

(zajmować się, opiekować się)
She takes care of our finances.
Ona zajmuje się naszymi finansami.

Will you take care of the travel arrangements?
Zajmiesz się zorganizowaniem podróży? (kupno biletów, rezerwacja hoteli itd.)

TAKE OVER

(przejąć np.firmę, obowiązki)

TARGET

(cel, docelowy)
Who is your target customer?
Kto jest Waszym docelowym klientem?

TAX

(podatek)

TENDER

(przetarg)
We didn't know about this tender.
Nie wiedzieliśmy o tym przetargu.

The invitation to the tender will be released today.
Zaproszenie do składania ofert w przetargu będzie ogłoszone dzisiaj.

TRADE UNION

(związek zawodowy)

Trade unions take care of employees' affairs.
Związki zawodowe zajmują się sprawami pracowników.

TRANSFER

(przekazać, przekać, przenieść)
to transfer money - przelać pieniądze
to make a bank transfer - wykonać przelew bankowy

You can ask for a transfer to Warsaw.
Możesz poprosić o przeniesienie do Warszawy.

TURN DOWN

(odrzucić)
They have turned down our offer.
Odrzucili naszą ofertę.

UNEMPLOYMENT

(bezrobocie)

VALUE

(wartość, określić wartość)

VENTURE

(przedsięwzięcie, projekt)

WAREHOUSE = DEPOT

(magazyn)

WITHDRAW

(wybierać, wyciągać, wycofać)
withdraw-withdrew-withdrawn (irregular verb)

I need to withdraw some money from the bank.
Potrzebuję wybrać trochę pieniędzy z banku.

This product is a failure. We should withdraw it from the market.
Ten produkt to fiasko. Powinniśmy wycofać go z rynku.

WAGES

(wynagrodzenie pracowników fizycznych, tygodniówka)

WIN

(wygrać, zdobywać)

to win a tender - wygrać przetarg
to win a new client - zdobyć nowego klienta

Y/Y

w stosunku do poprzedniego roku, w porównaniu z rokiem porzednim

ZIP CODE

(kod pocztowy)